دسته: ابزار کشاورزی

کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101
وجین کن موتوری فن کاوش (الحاقی شخمزن علفتراش)
بالا