دسته: ابزار کاشت

کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
وجین کن موتوری فن کاوش (الحاقی شخمزن علفتراش)
بالا