دسته: ابزار خاکورزی

کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
وجین کن نوسانی (علفزن دستی)وجین کن نوسانی (علفزن دستی)
وجین کن موتوری فن کاوش (الحاقی شخمزن علفتراش)
بالا