پیچ

  • تیغه وجین کن موتوری چنگکی، الحاقی شخمزن علفتراش (نوع پیچی)

    این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

    تیغه های وجین موتوری چنگکی، قابلیت نصب بر روی انواع گیربکس با ورودی 26 و 28 میلی متر و دو نوع 7 خار و 9 خار و 4 پهلویی را دارد. این تیغه ها قابلیت تنظیم عرض کار در سه حالت 26 ،29 و 32 سانتی متر را دارد.

بالا