مقایسه عملکرد وجین کن نوسانی با ابزارهای سنتی (وجین کن دستی)

۵۱۴۸ views
بدون برچسب

نوشته های مرتبط

کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
وجین کن نوسانی (علفزن دستی)وجین کن نوسانی (علفزن دستی)
کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101
وجین کن موتوری فن کاوش (الحاقی شخمزن علفتراش)

ارسال دیدگاه

بالا