زعفران

 • این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

  این وسیله دارای 3 نوع 9 خار، 7 خار و 4 پهلویی می باشد.

  تیغه های این دستگاه قابلیت تنظیم عرض کار در سه حالت 26 ،29 و 32 سانتی متر را دارد.

  قطرهای لوله مناسب این وسیله 26 و 28 میلی متر می باشد.

  نحوه اندازه گیری قطر لوله و تعداد خار شافت در قسمت توضیحات تکمیلی، توضیح داده شده و کلیپ نحوه اندازه گیری این مشخصات در بخش گالری سایت آورده شده است.

  برای ورود به گالری سایت بر روی تصویر زیر کلیک کنید.قطر لوله و تعداد خار شافت داخل لوله 

 • وجین کن موتوری غلتکی (تیغه مورب)،الحاقی علفتراش (شخمزن)

  این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

  این وسیله دارای 3 نوع 9 خار، 7 خار و 4 پهلویی می باشد.

  عرض کار این دستگاه با تیغه های غلتکی 38 سانتی متر و با تیغه های چنگکی پیچی در سه حالت 26 ،29 و 32 سانتی متر قابل تنظیم می باشد.

  قطرهای لوله مناسب این وسیله 26 و 28 میلی متر می باشد.

  نحوه اندازه گیری قطر لوله و تعداد خار شافت در قسمت توضیحات تکمیلی، توضیح داده شده و کلیپ نحوه اندازه گیری این مشخصات در بخش گالری سایت آورده شده است.

  برای ورود به گالری سایت بر روی تصویر زیر کلیک کنید.قطر لوله و تعداد خار شافت داخل لوله 

 • وجین موتوری تیغه تخت (الحاقی شخمزن علفتراش)

  این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

  این وسیله دارای 3 نوع 9 خار، 7 خار و 4 پهلویی می باشد.

  عرض کار این وسیله 38 سانتی متر می باشد.

  قطرهای لوله مناسب این وسیله 26 و 28 میلی متر می باشد.

  نحوه اندازه گیری قطر لوله و تعداد خار شافت در قسمت توضیحات تکمیلی، توضیح داده شده و کلیپ نحوه اندازه گیری این مشخصات در بخش گالری سایت آورده شده است.

  برای ورود به گالری سایت بر روی این قسمت کلیک کنید.  قطر لوله و تعداد خار شافت داخل لوله 

 • پک کامل الحاقی شخمزن علفتراش فن کاوش (دمیک)

  این وسیله مناسب وجین و سله شکنی در مزارع، بین ردیف ها و پای درختان می باشد.

  این وسیله دارای 3 نوع 9 خار، 7 خار و 4 پهلویی می باشد.

  عرض کار این دستگاه با تیغه های غلتکی 38 سانتی متر و با تیغه های چنگکی پیچی در سه حالت 26 ،29 و 32 سانتی متر قابل تنظیم می باشد.

  قطرهای لوله مناسب این وسیله 26 و 28 میلی متر می باشد.

  نحوه اندازه گیری قطر لوله و تعداد خار شافت در قسمت توضیحات تکمیلی، توضیح داده شده و کلیپ نحوه اندازه گیری این مشخصات در بخش گالری سایت آورده شده است.

  برای ورود به گالری سایت بر روی تصویر زیر کلیک کنید.قطر لوله و تعداد خار شافت داخل لوله 

بالا